História zariadenia

Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie sa nachádza v budove bývalého kaštieľa, ktorý bol renesančný, dvojvežový objekt zo začiatku 17. storočia. Kaštieľ v prvej polovici 18. storočia vyhorel, v prvej polovici 19. storočia bol prestavaný. Pôvodne patril šľachtickej rodine Podhradských, neskôr Prílezských a od roku 1801 patril rodine Ostroluckých. V tomto kaštieli sa stretávala Adela Ostrolúcká so svojou láskou Ľudovítom Štúrom, ktorý bol v Zemianskom Podhradí častým hosťom na tamojšej evanjelickej fare, kde pôsobil ako kaplán jeho brat Samuel.

Ku kaštieľu patrí park o rozlohe 3,24 ha. V parku sú zastúpené okrem našich stromov aj mnohé cudzokrajné, pôvodom prevažne z východnej Ázie a Severnej Ameriky.

Podľa archívnych materiálov (kronika Obce Zemianske Podhradie) bol Domov sociálnych služieb zriadený ako domov odpočinku (starobinec) pre starcov v kaštieli v Zemianskom Podhradí v roku 1952.

Od zriadenia Domova sociálnych služieb – Zemianske Podhradie zariadeniu sa viackrát menil názov. Od 1.1.1991 bol zriadený „Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých občanov, v roku 1996 došlo k zmene názvu na „Ústav pre mentálne postihnutých dospelých občanov“. V roku 1998 bola zmenená zriaďovacia listina a na jej základe bolo zriadené zariadenie sociálnych služieb s názvom „ Domov sociálnych služieb“ a v roku 2009 zariadenie získalo názov „Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie“.

Domov sociálnych služieb je určený pre plnoleté fyzické osoby – ženy, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje pobytová sociálna služba dospelým ako celoročná.