Ergoterapia

Ergoterapia, pracovná a činnostná terapia - prijímateľky sociálnej služby sú v rámci pracovnej rehabilitácie rozdelené do troch skupín. Účasť prijímateliek v týchto skupinách je pohyblivá na základe ich osobného záujmu i aktuálneho zdravotného stavu. Jednotlivé skupiny pracujú podľa týždenného plánu, v ktorom sú začlenené nasledovné terapie:

  • arteterapia,
  • muzikoterapia,
  • diskusné sedenia,
  • pracovná terapia,
  • biblioterapia,
  • pohybová rehabilitácia,
  • terapia hrou.

Do týždenného plánu sa na základe mesačných plánov priebežne vkladajú športové dni, besiedky, jednodňové výlety, spoločenské hry, sledovanie TV, príprava materiálov na ručné práce, duchovné spoločenstvo a pod.. Pracovníčky pracovnej rehabilitácie sa usilujú zapojiť do terapí čo najširší okruh prijímateliek a jednotlivé činnosti prispôsobiť tak, aby boli zaujímavé, uskutočniteľné a prínosné aj pre prijímateľky s ťažkým postihnutím.

V súčasnej dobe sa aj zavedením nových terapeutických techník a rôznymi záujmovými a rekreačnými činnosťami skvalitňuje život v zariadení. Prijímateľ sa aktívne zapája do denných činností (dôležité je vedenie k samostatnosti), prejavuje svoje túžby a priania, dáva návrhy. Tým, že je zapájaný do rôznych činností, ktoré sú pre nás ostatných samozrejmé (príprava jedla, pečenie koláčov, nákup, upratovanie, výber oblečenia, cestovanie, spoznávanie nových miest a situácií...) sa rozširujú aj jeho možnosti a teda  má radosť z toho, že niečo dokáže sám. V budúcnosti sa chceme naďalej zameriavať hlavne na tie  činnosti, ktoré by našim prijímateľkám dopomohli k čo najväčšiemu stupňu samostatnosti. Jedná sa hlavne o tréning činností spojených so starostlivosťou o svoju osobu (hygiena, stolovanie, kultúra stravovania, príprava jednoduchých jedál a múčnikov, nakupovanie za pomoci pomáhajúceho pracovníka...) a taktiež aktívneho trávenia voľného času.

Na úseku pracovnej terapie pracujú:

2 pracovníčky na pozícii  - ergoterapeut

3 pracovníčok na pozícii  - opatrovateľka