O nás

Domov sociálnych služieb

Poslaním nášho zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa uvedenej prílohy č. 3.

V domove sociálnych služieb poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie

V domove sociálnych služieb zabezpečujeme:

 • pracovná terapia,
 • záujmová činnosť,

V domove sociálnych služieb utvárame podmienky na:

 • úschovu cenných vecí.

Základným poslaním práce v domove sociálnych služieb je zamerať sa na kvalitné a zmysluplné vytvorenie podmienok pre dôstojný život prijímateľov sociálnej služby. Vytvoriť také podmienky, ktoré približujú život v prirodzenom prostredí.

Sociálnu službu poskytujeme formou celoročného pobytu. Do zariadenia prijímame prijímateľky sociálnej služby do dovŕšenia dôchodkového veku.

Vízia nášho zariadenia je byť uznávaným zariadením, ktoré poskytuje kvalitné sociálne služby na profesionálnej úrovni.

Ciele DSS - Zemianske Podhradie

 • poskytnúť prijímateľom sociálnej služby pekné a bezpečné prostredie,
 • poskytovať prijímateľom sociálnych služieb podporu pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • viesť prijímateľov k spoluzodpovednosti a slobodnému rozhodovaniu,
 • zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb,
 • nastaviť a realizovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb.

Politika kvality sociálnych služieb

Na splnenie poslania, vízie, stratégie a dosiahnutie cieľov poskytovateľa sociálnych služieb Domova sociálnych služieb (ďalej len „DSS - Zemianske Podhradie“) a zabezpečenie vnútorného systému kvality poskytovaných služieb prijal manažment DSS - Zemianske Podhradie nasledovnú Politiku kvality:

 1. Poslaním vnútorného systému kvality je vytvorenie trvalej spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „klient“) v DSS - Zemianske Podhradie, dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd klientov, naplnenie a prekonanie očakávania klientov z pobytu v zariadení sociálnych služieb, poskytovať im kvalitné služby a posilniť v nich presvedčenie o dôstojne strávenej životnej etape svojho života počas pobytu v zariadení sociálnych služieb.
 2. Súvisiacim poslaním vnútorného systému kvality je rozvíjať význam kvality vo všetkých činnostiach a procesoch DSS - Zemianske Podhradie, vytvoriť vhodné podmienky pre zvyšovanie lojality a profesionálneho rozvoja zamestnancov DSS - Zemianske Podhradie pri dodržiavaní etických princípov a etického kódexu zamestnanca v sociálnych službách. Zabezpečovať trvalú spokojnosť zamestnancov, snažiť sa naplniť a prekonať ich očakávania z pracovno-právneho vzťahu, posilniť ich hrdosť k svojmu zamestnávateľovi a k vykonávaným odborným, obslužným a ďalším činnostiam v poskytovaní sociálnych služieb.
 3. Atraktivitu, kvalitu, úspech, stabilitu a rozvoj DSS - Zemianske Podhradie stavať na atraktivite, kvalite, úspechu, stabilite a rozvoji poskytovaných druhov sociálnych služieb. Plnenie uvedených cieľov je zabezpečené plnením podmienok  kvality v kritériách a štandardoch štyroch oblastí kvality:
 • I. oblasť: Procedurálne podmienky
 • II. oblasť: Personálne podmienky
 • III. oblasť: Prevádzkové podmienky
 1. Cielene a systematicky propagovať poskytované sociálne služby a propagovať pozitívne výsledky v kvalite poskytovaných služieb v regionálnom, národnom prípadne i cezhraničnom prostredí.
 2. Organizácia a riadenie vnútorného systému kvality DSS - Zemianske Podhradie je tvorená manažmentom DSS - Zemianske Podhradie.
 3. Každý zamestnanec DSS - Zemianske Podhradie je zapojený do vnútorného systému kvality na základe pracovno-právneho vzťahu na príslušnej pracovnej pozícii.