Postup a podmienky pobytu klientov mimo DSS a návštevy v zariadení počas vianočných sviatko